Undersøgelse skal belyse lakseyngelens habitatvalg

I slutningen af maj 2016 blev den første undersøgelse omkring  lakseynglens habitatvalg igangsat. Undersøgelsens konkrete formål er, at dokumentere laksens valg af habitat i løbet af fiskens første leveår. Dette undersøges ved at fem forskellige gyde- og opvækstområder i Skjern Å-systemet med stor fysisk variation (f.eks. vanddybde, substrattype og vandstrømningshastighed) elbefiskes med 1-3 månedelige intervaller gennem det laksens første leveår. Ved metodisk punktbefiskning langs udvalgte transekter registreres først tilstedeværelse af lakseyngel og efterfølgende laves en grundig habitatundersøgelse i transektpunkterne, som inkluderer måling af vanddybde og strømhastighed samt beskrivelse af vandplanter og skjul. Herved bliver det muligt, at beskrive lakseyngels habitatvalg på lavvandede opvækstområder over tid. Undersøgelsen forventes afsluttet i foråret 2018.
Image1 Image2
Elbefiskning langs et transekt i Omme Å (t.v.) og lakseyngel (t.h.)

Se også video, der illustrerer undersøgelsen. Klik her.