Laksen har genindtaget Skjern Å ved fhv. Brande Elværk Sø

Laksen har genindtaget historiske gyde- og opvækstområder i Skjern Å som gennem 100 år lå på bunden af den nu forhenværende Brande Elværk Sø. Diget ved elværket kollapsede i november 2013 og vandkraftsøen blev tømt, hvorved Skjern Å’s naturlige forløb og faldforhold genopstod på den tidligere søbund, og på den stuvningspåvirkede åstrækning opstrøms søen. Med digebruddet blev der skabt fri passage ved elværket, som var udpeget som en spærring i statens vandplaner, og der var dermed igen adgang for bl.a. Skjern Å laksen til de genopståede gyde- og opvækstområder opstrøms elværket.

I vinteren 2015-2016 havde laksene gydt med succes på den tidligere søpåvirkede åstrækning, og i 2016 var der en resulterende bestand på 3.914 vilde ½-års lakseyngel på strækningen, beregnet ud fra fiskeundersøgelser udført i sensommeren.

I november 2018 blev der ved elfiskeri registreret 19 gydelaks på de 2,4 km af Skjern Å, som tidligere var påvirket af elværket og søen. Det estimeres at mellem 32 og 42 gydelaks vil vende tilbage fra havet i perioden 2018-2021, som resultat af lakseyngelproduktionen på den tidligere søpåvirkede strækning i 2016.

Vandkraftværket MES og MES Sø udgør pr. 2020 den sidste spærring i Skjern Å’s hovedløb. Resultater fra nærværende undersøgelse, og fra en undersøgelse af den potentielle lakseproduktion opstrøms MES Sø i 2016, godtgør at en fjernelse af spærringen ved vandkraftværket MES og genopretning af Skjern Å ved MES sø kan resultere i en naturlig produktion på yderligere 9.614 ½-års lakseyngel årligt, svarende til en estimeret opgang på ekstra 79 gydelaks.

Læs rapporten her: