Om Den store lakseundersøgelse

Projektets overordnede mål og succeskriterier

Vision: – at styrke de danske laksebestand til et stadie hvor lakse populationerne er fuldstændige selvreproducerende og kan tåle et kontrolleret bæredygtigt laksefiskeri.

Formål: – At tilvejebringe forsknings baseret viden som direkte kan implementeres i rådgivningen og forvaltningsplaner med henblik på at styrke de naturlige laksepopulationer.

Via tre hovedindsats områder fordelt på syv arbejdspakker gennemføres:

  1. Undersøgelse af begrænsende flaskehalse i 4 af laksens livsstadier
  2. Forskning i den aktuelle genetiske kondition af de lokale laksebestande samt kvaliteten af udsætningsfiskene anvendt i ophjælpningsprogrammet.
  3. Kommunikation med interessegrupper om formidling af data med henblik på bedre udnyttelse af viden i markedsføring til lystfisketurisme

Succes kriterier:

  1. Det skal kunne dokumenteres hvor laksen naturligt har sine gydebanker i et dansk lavlandsvandløb med kvalificering af yngeloverlevelsen. Værdien af kunstigt anlagte gydebanker skal kunne kvalificeres i forhold til naturlige. Der skal kunne udarbejdes en bedste praksis for anlæggelse af gydebanker og yngelhabitater i store danske vandløb.
  2. Der opnås en status for den naturlige smoltproduktion i Skjern Å kvantificeret i forhold til udsatte lakseungfisk. Tabet at fisk på forskellige migrationsstadier skal kunne kvalificeres fra yngelhabitat til fiskene forlader Ringkøbing Fjord. Problematiske barrierer skal kunne kortlægges så restaureringsplaner kan iværksættes.
  3. Den aktuelle genetiske status for den vilde bestand af laks skal kunne kortlægges og sammenlignes med historiske data. Opgangslaksenes sammensætning i forhold til udsætningsgrupper og vilde skal kunne opgøres så en strategi for støtteudsæt-ningerne kan evalueres. Støtteopdrættes genetiske påvirkning og konsekvenser for vildlakse-bestanden skal kunne belyses.
  4. Vildlaksens overlevelse efter gydning og frem til de forlader Ringkøbing Fjord skal kunne beskrives. Problematiske barrierer skal kortlægges og mulige overlevelses-forbedrende løsninger skal kunne beskrives. Overlevelsen af afstrøgne moderfisk fra opdræt sammenlignes med vildfiskene så værdien af genudsætning skal kunne opgøres.
  5. Opdrætsbetingede misdannelser af udsætningslaksen skal undersøges og mulige metoder til afhjælpning afprøves. Det skal afklares hvorvidt reducerede eller grader af reducerede gællelåg har en indflydelse på overlevelse og migrations-succes i naturen.
  6. På baggrund af den genetiske status for vildlaksepopulationen testes selektiv avls betydning for styrkelse at MSW laks. Undersøgelsen skal kunne afklare det hensigtsmæssige i selektiv avl. Undersøgelsen vil strække sig ud over projektperioden.
  7. Projektets aktiviteter og resultater skal løbende kunne følges dels på elektroniske medier, dels formidles i følgegruppe. Der skal opnås et lokalt og nationalt kendskab til projektet der vil få stor betydning for markedsføring af det rekreative laksefiskeri.