Arbejdspakke 1: Gydebanker og lakseyngel

Arbejdspakke 1:Begrænsninger for rekruttering og overlevelse af lakseæg og yngel i danske lakseåer

Laksens første livsstadier som æg og yngel kan være forbundet med store dødeligheder. Æg i gydegravningerne kan blive udsat for iltmangel som følge af indlejring af sand, okker, m.m. og ynglen er sårbare overfor prædatorer, specielt hvis der er mangel på gode opvæksthabitater med skjul. Derfor er det vigtigt at undersøge hvilke fysiske, biologiske og vandkemiske forhold der tilsammen skaber gode gyde- og opvækstområder for laks.

Arbejdspakke 1 skal afdække begrænsninger for øget rekruttering til laksebestanden gennem naturlig reproduktion i vandløbene. En række undersøgelser skal identificere mulige flaskehalse for laksenes overlevelse på æg og yngelstadier. Bl.a. undersøges laksenes gydehabitater, okkers påvirkning på lakseæg og blommesækyngel i vandløbene, lakseynglens habitatvalg på tidlige livsstadier, lakseynglens spredning fra gydeområder, og anbefalinger for etablering af gydebanker for laks i danske vandløb. Derudover udvikles model for vurdering af vandløbsrestaureringsprojekters effekter på laksebestanden (specielt spærringsfjernelser), baseret på undersøgelser af laksetætheder på forskellige vandløbshabitater inden for laksenes mulige udbredelsesområder.

I perioden 2016 til 2018 udføres følgende undersøgelser:

  1. Undersøgelse af laksens gydehabitater, herunder evt. gydeaktivitet på dybere vand (> 1,5 m.)
  2. Overlevelse for lakseæg og blommesækyngel i okkerpåvirkede vandløb
  3. Lakseyngelens habitatvalg over tid
  4. Lakseyngelens spredning fra gydebanker
  5. Laksens øvre udbredelse i Skjern Å systemet
  6. Model for laksetætheder på forskellige vandløbshabitater til vurdering af vandløbsrestaureringers effekt på laksebestande
  7. Anbefalinger til etablering af gydebanker for laks, gennem undersøgelse af lakseyngeltætheder på etablerede og naturlige gyde- og opvækstområder.

Image1Image2