Arbejdspakke 7: Formidling

En væsentlig del af formålet med Den Store Lakseundersøgelse er at skabe indsigt og forståelse for værdierne af en naturlig, selvreproducerende bestand af laks i de danske vandløb. Laksen er en naturlig art i den danske fauna og medvirker til en berigelse og positiv udvikling af biodiversiteten i vandløbene. Undersøgelsen vil opsummere den viden vi i dag har om laksen i Skjern Å og tilføre en del ny viden om de flaskehalse der begrænser laksebestandens fortsatte udvikling. Det er målet, at den ny viden skal indarbejdes i kommende forvaltningsplaner og ligeledes kan ligge til grund for vandløbsmyndighedernes fortsatte indsats i vandløbene.

Samfundsmæssigt har laksen en stor betydning i folks bevidsthed og i forståelsen af hvad der er positivt for et vandløb. Laksen er en kvalitetsparameter. Projektet skal være med til lokalt at stimulere engagement og skabe medejerskab af en naturressource og samtidig øge opmærksomheden både nationalt og internationalt for betydningen af en naturlig bestand af vildlaks i de danske vandløb.

En stor selvreproducerende laksebestand vil på bæredygtig vis kunne befiskes. Den kommercielle værdi af en laksebestand er størst, når laksen indgår i det rekreative fiskeri med stang og snøre. Lystfisketurismen har været i stigende fokus igennem flere år og projektet vil via dets aktiviteter og resultater kunne accelerere denne udvikling.

I et sammenspil med kommunernes turist- og erhvervsudviklere, turistforeninger, lystfisker-foreninger og andre interessenter er det målet, at viden fra aktiviteter og resultater skal formidles og i vides muligt omfang implementeres i markedsføringen af et bæredygtigt laksefiskeri i Danmark.

En følgegruppe udpeget af ovennævnte organisationer og foreninger skal i praksis medvirke til kvalificering og formidling af den indsamlede viden, så der opnås det bedst mulige udbytte af projektets aktiviteter og resultater. Formidlingen vil primært være via hjemmesider og på de sociale medier men også via forskellige events.

Der er planlagt 3 konferencer for interessenter i projektperioden:

Projektstart – medio 2016, midtvejs – ultimo 2017, afslutning – ultimo 2019