Arbejdspakke 3: Genetisk status på den vestjyske laks

dsc_0044_small
Post Doc Belen Jimenez-Mena og Professor Einar Eg Nielsen udvælger lakseskæl til genetisk analyse.

Alle gen-etableringsprogrammer for bestande af truede dyrearter, inklusiv den vestjyske laks, er afhængige de tilbageværende individers genetiske variation og kvalitet. Genetisk variation er vigtigt for at undgå indavl og er det ’brændstof’ der skal til, for at bestandene kan tilpasse sig fremtidige ændringer i det miljø hvor laksen lever. Kvaliteten betyder i denne sammenhæng, at de har den helt rigtige genetiske sammensætning, der øger individernes overlevelse og reproduktionsevne i naturen. Med en god genetisk status for de vestjyske laksebestande er det muligt at styrke dem og udbygge det rekreative fiskeri.

Laksestammerne har været udsat for genetiske trusler
Laksen har i tidens løb været udsat for en række trusler mod dens genetiske integritet. I en lang periode, startende i det forrige århundrede, var bestandene i kronisk tilbagegang. Få individer i en bestand kan betyde at den genetiske variation bliver mærkbart reduceret. Samtidig har man i flere vandløb udsat fremmede laks fra Sverige, Skotland og Irland, og undslupne havbrugs laks er også blevet observeret. Dette kan føre til en opblanding med ’fremmede’ gener der svækker den genetiske kvalitet. Endeligt udgør støtteopdræt også et potentielt problem. Det skyldes at laks i opdræt får uforholdsmæssigt meget levedygtigt afkom i forhold til andre, men det ikke nødvendigvis er disse fisk og deres afkom, der vil klare sig bedst i naturen. Der er fare for at laksen mister genetisk kvalitet ved at tilpasse sig til et liv i opdræt (domesticering) i stedet for i naturen.

dsc_0028_small
Laborant Maj-Britt Jakobsen oprenser DNA fra gamle lakseskæl i ”clean-lab”.

Nye metoder giver en genetisk status over de vestjyske laksebestande
Hvordan disse ydre påvirkninger i praksis har haft en effekt på både mængde og kvalitet af den genetiske variation i de vestjyske laks ved vi endnu meget lidt om. Ved at bruge DNA analyser fra arkiverede lakseskæl og -vævsprøver fra 1913 til i dag kan vi gå tilbage i tiden og lave genetiske ’logbøger’, der viser hvordan den genetiske sammensætning i de vestjyske laksebestande har ændret gennem mere end 100 år. Moderne DNA metoder tillader nu, at man kan undersøge den tidslige variation i mange af laksens gener samtidig. Således har vi planlagt at undersøge 20.000 forskellige steder i laksens arvemasse, for flere hundrede individer, for at danne os et overblik over effekterne af de historiske trusler og således gøre genetisk status over de vestjyske laksebestande.

Specifikt vil vi have svar på:

  • Hvilke effekter har lav bestandsstørrelse i både åen og i støtteopdræt haft på mængden af genetisk variation og indavl i bestandene?
  • Hvilke effekter har udsatte fremmede laks og undslupne burlaks haft på den genetiske kvalitet af de vestjyske laksebestande?
  • Hvilke effekter har støtteopdræt på den genetiske kvalitet – er laksene blevet domesticeret?
img_6168_small
Skæl fra Storå laks indsamlet i 1949, som indgår i DNA analysen.

Forbedret forvaltning vil være til gavn for både laksen og det rekreative fiskeri
Svarene på disse spørgsmål vil være ny viden af uvurderlig værdi for den fremtidige forvaltning. En status vil eksempelvis gøre os i stand til at vurdere, om nogen af bestandene er genetisk forarmede og derfor har behov for tilførsel af genetisk variation fra andre bestande. Samtidig vil man kunne evaluere effekter af støtteopdræt, som er et generelt forvaltningstiltag for laks og laksefisk i Danmark. Når man kender baggrund, hastighed og grad af effekter på den genetiske sammensætning, vil man eventuelt kunne ændre på procedurer i opdræt, samt for tidspunkt for ophør af støtteopdræt. Samlet set vil den genetiske status sikre at den fundamentale viden om den vestjyske laks´ genetiske variation og kvalitet er klarlagt og kan bruges fremadrettet til at sikre og styrke bestandene og dermed også det rekreative fiskeri.

dinesen
Dinesen og hans rekordlaks på 26,5 kg fra 1954.