Arbejdspakke 2: Smoltudtræk fra Skjern Å Systemet og smoltdødelighed i Ringkøbing Fjord

Formålet med undersøgelsen er at bestemme størrelsen af laksesmoltudtrækket fra Skjern Å og Omme Å, samt at få et præcist tal for dødeligheden af laksesmolt i Ringkøbing Fjord under deres vandring fra Skjern Å til Nordsøen. Desuden bestemmes udbyttet af udsætningerne af ½- og 1-års laks samt produktionen af vilde laksesmolt i åerne.

Skjern Å, som er Danmarks vandrigeste å, afvander et opland på ca. 250.000 ha svarende til omkring 5,8 % af Danmarks areal. Siden 1840’erne har åen været påvirket af reguleringer og engvandingsanlæg. Ved et stort afvandingsprojekt i 1960’erne blev ca. 4.000 ha enge og sumpområder omdannet til agerjord og åens naturlige slyngninger blev erstattet af kanaler. Desuden blev Kodbøl Styrtet anlagt, hvilket satte en effektiv stopper for en del vandrende fiskearters udnyttelse af det øvre vandløb. På lange strækninger opstrøms Borris har åen bevaret sit naturligt snoede løb, om end mange opstemninger i forbindelse med dambrug og engvandingsanlæg gennem tiden har medført passageproblemer for fiskene. De mange menneskeskabte ændringer af åen har bl.a. medført en kraftig tilbagegang for åens bestand af laks, der i 1980’erne var tæt på udryddelse.

For at rette op på det, der nu betragtes som ’fortidens synder’, vedtog Folketinget i 1987, at der skulle gennemføres et restaureringsprojekt af Skjern Å-systemet. I juni 1998 vedtog Folketinget en anlægslov for projektet. Anlægsarbejdet gik i gang i juni 1999 og afsluttedes i december 2002. De yderste ca. 20 km af åen samt et omkringliggende areal på ca. 2.200 ha blev dermed ændret fra snorlige kanaler og drænede marker til en ’naturligt’ slynget å med omkransende eng- og sumpområder.

For yderligere at hjælpe de trængte bestande af laksefisk, blev der i 1996 indført reguleringer i fiskeriet i Ringkøbing Fjord og Skjern Å for at sikre fri passage for fiskene gennem fjorden.

Der er tidligere gennemført smoltundersøgelser i Skjern Å Systemet i årene 1991, 1994 og 2000, 2002 og 2005. Ved alle undersøgelserne blev størrelsen af ørred- og laksesmoltudtrækket estimeret ud fra fældefangster. Det overordnede formål med undersøgelserne var at undersøge effekten af det store Skjern Å restaureringsprojekt i 2002 på ørred- og laksebestanden.

Nærværende undersøgelse har to hovedformål:

  1. at undersøge størrelsen af laksesmoltudtrækket fra Skjern Å og Omme Å
  2. at undersøge laksesmoltdødeligheden i Ringkøbing Fjord under smoltenes vandring fra Skjern Å til Nordsøen.

Derudover giver undersøgelsen mulighed for at beregne udbyttet af udsætningerne af ½- og 1-års laks samt bestemme størrelsen af produktionen af vilde laksesmolt i åen.

Undersøgelsen gennemføres i 2016 og 2017.

Fra og med efteråret 2010 har DTU Aqua, i samarbejde med Dansk Center for Vildlaks (DCV), mærket alle ½- og 1-års laks, som er udsat i Skjern Å systemet. Dette giver mulighed for at vurdere udsætningernes effekt samt størrelsen af den naturlige produktion ved smoltundersøgelserne i 2016 og 2017.

Mærkningen af de udsatte fisk er sket som fedtfinne klipning og Code Wire Tags (cwt). Herved kan alle mærkede og udsatte ½- og 1-års fisk senere skelnes ved genfangst, hvilket kan give information om overlevelsen af de to udsætningstyper.

Udbyttet af hhv. udsatte ½- og 1-års fisk i Skjern Å er tidligere blev undersøgt i 2005. Denne undersøgelse vist at udbyttet af de to udsætningsgrupper, dvs. andelen af de udsatte fisk, der senere trak ud som smolt, var 20 og 21 % for hhv. ½- og 1-års laks.